เปิดมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ที่จ่ายประกันสังคมทุกเดือน

โดย: Jaehyun / 14 มกราคม 2564 - 16:41

กรณีที่ทาง คณะรัฐมนตรี  ได้มีมติไฟเขียวมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในหลายๆ ด้าน เช่น ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  อนุมัติโครงการคนละครึ่งเปิดเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้

 

รวมทั้งโครงการ เราชนะ ที่จะได้รับเงินคนละ3,500บาทต่อ เป็นระยะเวลา 2 เดือน  อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนลูกจ้าง ม. 33 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการ เราชนะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 จะได้รับสิทธิ

โดยรายละเอียดของ โครงการเราชนะ ที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท  ระยะเวลา 2 เดือน  ทั้งนี้ข้อสรุปที่ชัดเจน จะต้องรอการผ่านอนุมัติจากครม. ในสัปดาห์หน้าวันที่ 19 ม.ค.นี้ 

สำหรับในเบื้องต้นนั้น ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้คือ ผู้ที่เป็นเกษตรกร  ครอบคลุมอาชีพอิสระ แหรงงานนอกระบบ (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง ถ้าเข้าเกณฑ์เงื่อนไข จะเข้าร่วมแหบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน) แหละผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 คาดว่าจะเริ่มใช้ได้อย่างเร็วที่สุด ปลายมกราคม หรือภายในต้นเดือนก.พ.นี้

 

สำหรับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาโควิด-19ระลอกใหม่ ในโครงการเราชนะ คือ

- ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน (ประกันสังคมตามมาตรา 33) ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40

- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ที่มีรายได้สูง (อาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก)

- ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

ทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน ม.33 ดังนี้ ...

1. การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากต้องกักตัว หรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้าง ต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง การระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

 

2. กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน

3. ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 64

4. การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชย ร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน

โดย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตามมาตรา33 คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป, ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง และเป็นผู้ส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท  เดือน

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น