ครม. ตั้ง ภรรยา ธรรมนัส นั่งตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง สำนักเลขาฯ

โดย: Jeno / 10 พฤศจิกายน 2563 - 16:37

ล่าสุด ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ในมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม

 

โดยได้ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รมว.คมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ได้แก่

นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.63

 

นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 กรมเจ้าท่า ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.63

นายสถาพร อังคณาวรกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ (นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค.63 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง น.ส.วรวรรณ อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ครม.เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง น.ส.ธนพร ศรีวิราช เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.63 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น