กลุ่มโชคดี วันที่ 10 มิ.ย. นี้ ได้เงิน 2,600 บาท

โดย: CloudF7 / 5 มิถุนายน 2563 - 10:54

รับเงินเต็มเป็นก้อน 2,600 บาท รวม 2 เดือน หลัง รัฐบาลมีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19

วันที่ 5 มี.ค. สำนักข่าว อีจัน รายงานว่า หลังจากที่รัฐบาล อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" ได้แก่ กลุ่มเด็กแรกเกิด ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เป็นจำนวนกว่า 13 ล้านคน โดยได้คนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2,000 บาท และกรกฎาคมอีก 1,000 บาท

สำหรับ "กลุ่มเด็กแรกเกิด" เงินเยียวยาจะเข้าพร้อมกันกับ "เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ที่รัฐจ่ายให้อยู่แล้วเดือนละ 600 บาท เท่ากับว่าใน 3 เดือนนี้ คือ ระหว่าง พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จะมีเงินเยียวยาเพิ่มเข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท

ซึ่งตามกำหนดการ วันที่ 10 มิ.ย. 63 ถือเป็นรอบแรกที่จะได้รับเงินของเยียวยาและเงินอุดหนุนบุตรของเดือน พ.ค. และ มิ.ย. เป็นเงิน 2,600 บาท

ส่วนเดือน ก.ค. 63 จะได้เงินเยียวยา 1,600 บาท โดยจะโอนเข้าพร้อมกันกับรอบโอนของเงินอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม

สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เด็กแรกเกิด

1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)

2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

4.ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน

หมายเหตุ เด็กแรกเกิดที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ให้ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นของรับสิทธิ์ จนมีอายุครบ 6 ปี

ผู้ปกครอง

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

หมายเหตุ คุณแม่ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ที่

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเขต

เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลใกล้บ้าน

หมายเหตุ ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน คัดกรองสิทธิและพิจารณา ถึงจะสามารถเป็นผู้มีสิทธิและรับเงินอุดหนุนได้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงทะเบียน ได้ตามลิงก์นี้

https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนคัดกรองสิทธิแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น