วิธีรับเงิน เยียวยา 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว สำหรับ คนพิการ

โดย: CloudF7 / 29 พฤษภาคม 2563 - 09:49

เผยวิธีรับเงิน ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ สถานการณ์โควิด - 19 จำนวน 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว สำหรับ คนพิการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 29 พ.ค. เฟซบุ๊ก ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท เปิดเผยว่า เงินเยียวยาคนพิการช่วงโควิด-19 เข้าวันที่ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

(เงินส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม)

✅ มาตราการช่วยเหลือเยียวยาเพ ื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่ วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัต รประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาค ุณภาพชีวิตคนพิการโดย

✅ จ่ายครั้งเดียว

✅ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

♻️ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1) คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบั ญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

2) คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563

✳️ ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ  กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโ ดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคน พิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563

✳️ ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยี ยวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เ ว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307

แสดงความคิดเห็น