ครม. ไฟเขียวจ่ายเงิน 3 กลุ่ม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน

โดย: apricot / 27 พฤษภาคม 2563 - 09:50

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 ที่เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานว่า ครม. เห็นชอบหลักการ 3 กลุ่มเปราะบาง จ่าย 1,000 บาท 3 เดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน จ่ายงวดแรก 2,000 บาท ในเดือน มิ.ย.63ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคน

1.กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน

2.กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน

3.กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

การจ่ายเงินจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะจ่ายเงิน 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. ก.ค.แต่เพราะอยู่ในช่วงสิ้นเดือน พ.ค.แล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท เรื่องเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง จะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น