ยันมีจ่าย ประกันสังคม จ่ายเงินเยียวยาหมดทุกรายแน่

โดย: Bruno / 17 พฤษภาคม 2563 - 14:03

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยสถานการณ์ Covid 19 ให้แก่ผู้ประกันตน โดยมียอดวินิจฉัย จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 15 พ.ค. 63 จำนวน 954,365 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,097.592 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์แล้วยังไม่ได้รับเงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Covid 19สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ทุกพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัดองการหยุดงานนั้นตนได้สั่งการให้เร่งติดต่อนายจ้าง แต่ปัญหาที่พบคือ นายจ้างบางรายไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่เป็นปัจจุบัน หรืออื่นๆ สำนักงานฯ จึงได้มีหนังสือติดตาม ทั้งนี้ตนได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาหลักฐานประกอบการจ่ายสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด โดยในส่วนกลางตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุกศูนย์ฯเปิดให้บริการในวันราชการ เวลาทำการ 08.00-18.00 น.

นายทศพล กล่าวว่า ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยว่าการยื่นขอรับสิทธิกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยนั้นจะขอรับได้ถึงเมื่อใด ขอชี้แจงว่ากฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการแพร่ของ Covid ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 นั้น กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินว่างงานได้รับสิทธิตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 90 วัน ในช่วงของระยะเวลาการหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิ สำหรับผู้ประกันตนที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้น เพื่อความรวดเร็ว ตนขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้ ไม่เป็นบัญชีปิด

2. ตรวจทานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการยื่นขอรับสิทธิ

3. หากนายจ้างสามารถเป็นฝ่ายรวบรวมแบบขอรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง พร้อมหนังสือรับรองการหยุดงานของนายจ้าง เพื่อยื่นต่อสำนักงานฯ จะเกิดความรวดเร็ว

ส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากนายจ้างยังไม่แจ้งรับรองการหยุดงานนั้น ตนได้สั่งการให้เร่งติดต่อนายจ้าง แต่ปัญหาที่พบคือนายจ้างบางรายไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่เป็นปัจจุบัน หรืออื่นๆ สำนักงานฯ จึงได้มีหนังสือติดตาม ทั้งนี้ตนได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาหลักฐานประกอบการจ่ายสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น