ลูกจ้าง 3 ล้านคนเฮ! ครม.ไฟเขียว แจกเดือนละ 5 พัน นาน 3 เดือน

โดย: Bruno / 24 มีนาคม 2563 - 15:48

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมแถลงถึงมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบ เรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.มาตรการดูแลและเยียวยา "แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคม" ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

2.มาตรการดูแลและเยียวยา "ผู้ประกอบการ"

ทาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3 ล้านคน โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อ เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 2563) ผ่านการลงทะเบียนแสดงความจํานงตรวจสอบคุณสมบัติและการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พร้อมเพย์ตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน, โอนเข้าบัญชีธนาคาร และ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนวิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด

เรื่องเด่นวันนี้
เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น