ผลตรวจ CV - 19 ของ นายกฯ รอบ 2

โดย: Mario / 10 กรกฏาคม 2564 - 15:53

แฟนคลับที่ติดตามและให้กำลังใจ น า ย กฯ เฮ ทั้งประเทศ ผลตรวจ CV - 19 รอบ 2 ออกแล้ว น า ย กฯ โล่ง ผลเป็นลบ แต่ยังคงต้อง กั ก ตัวที่บ้านพักต่อ ส่วนคณะทำงานไม่พบเ ชื้ อ

วันที่ 10 ก.ค. 2564 รายงานว่า พ ล . อ. ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า น า ย ก รั ฐ ม น ต รี และ รั ฐ ม น ต รี ว่ า การก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม ยังปฏิบัติงานร า ช ก ารตามปกติ แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยพักที่ บ้านพักภายในก ร ม ท ห า ร ร า บ ที่ 1 ม ห า ด เ ล็ ก ร า ช วั ล ล ภ รั ก ษ า พ ร ะ อ ง ค์  ( ร . 1   ร อ. )  ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่ 5 แล้ว ที่ พ ล . อ .   ป ร ะ ยุ ท ธ์   ดำเนินการ กั ก  ตัว 

รายงานข่าวเผยว่า เช้าวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา พ ล . อ .   ป ร ะ ยุ ท ธ์    พ ร้อม ค ณ ะ ทำงาน ได้ทำการตรวจ CV - 19 อีกครั้ง ซึ่งผลการต ร ว จ เ ชื้ อ  ออกมาเป็นลบ ทั้งน า ย ก รัฐ ม น ต รี และคณะทำงานบางส่วน

ทั้งนี้ พ ล . อ.   ป ระ ยุ ท ธ์  ถือเป็นกลุ่ม เสี่ ย ง ใกล้ชิดกับ นาย วี ร ศั ก ดิ์  พิ ษณุ ว ง ษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งติด CV - 19 โดยพบว่าได้ถ่ายรูปเ ซ ล ฟี่ คู่กั บน า ย กฯ ในงานพิธีเปิดงานภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น